Kategoria: Rekrutacja

3 marca 2020

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 – podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;

28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Załączniki Wykaz zawodów – stan na 13.05.2020r. Data: 2020-05-13, rozmiar: 32 KB

28 lutego 2020

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

31 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. z załącznikami

10 września 2019

NIEAKTUALNE: Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych […]

26 września 2019

REKRUTACJA – podstawa prawna

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –   Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) – rozdział szósty pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego […]

14 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach Data: 2019-08-14, rozmiar: 60 KB

16 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach do klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych publicznych szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020) – stan na dzień 15 lipca 2019 r. (zaktualizowany na dzień 17 lipca 2019 r.). Załączniki Informacje zaktualizowane na dzień 17.07.2019 Data: 2019-07-18, rozmiar: 59 KB

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół obowiązuje procedura odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, która została określona w art. 158 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1148) [1] / w art. 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. […]

5 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w  klasach I szkół ponadpodstawowych (w tym w oddziałach ponadgimnazjalnych). Termin nadsyłania tych informacji upływa w dniu 15 lipca 2019 r. W załączeniu […]

14 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Zmiana zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącego rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Zarządzenie ZKO nr 33/2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 285 KB

28 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Załączniki Wykaz Data: 2019-05-08, rozmiar: 31 KB

30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie w załączeniu. Załączniki Zarządzenie Nr 8/2019 Data: 2019-01-30, rozmiar: 2 MB

14 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. […]

5 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – konferencja MEN i CKE

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020. Konferencja odbyła się 4 grudnia, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pana Marcina Smolika. Materiały pokonferencyjne

28 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Kształcenie w branżowych szkołach I i II stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do  branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich  ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Nauka w szkole trwa 3 lata.   Uczniowie branżowej […]