16 marca 2021

Deklaracja dostępności

Wstęp

Kuratorium Oświaty w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kuratorium.szczecin.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre treści, obrazy, tabele i filmy, a także załączniki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Może zdarzyć się, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie. Ponadto filmy mogą nie posiadać napisów, a załączniki w formacie PDF mogą być zapisane w formie obrazu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby do kontaktu:

  1. Monika Świercz, e-mail: mswiercz@kuratorium.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914427511,
  2. Łukasz Słodkowski, e-mail: lslodkowski@kuratorium.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ .

Dostępność architektoniczna

Budynek Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin nie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami, jednakże jest połączony ciągiem komunikacyjnym z budynkiem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, który jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w szczególności poprzez brak barier architektonicznych.

Wejścia do budynku Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu, może skorzystać z wejścia dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ZUW), od strony ul. Wały Chrobrego 4, przy jego wejściu głównym. Po dostaniu się do ZUW, klient może zgłosić swoje przybycie pod nr telefonu 91 44 27 500 (w przypadku braku telefonu komórkowego, pomoc w nawiązaniu kontaktu można uzyskać na stanowisku obsługi klienta w ZUW). Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik właściwy do realizacji sprawy przyjdzie do klienta i  przeprowadzi go przez sąsiadujące ze sobą sale konferencyjne obu urzędów do siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia klienta do siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie przez sale konferencyjne (np. trwające konferencje), pracownik realizujący sprawę, załatwi ją z klientem na terenie sali obsługi interesantów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Do budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie prowadzą trzy wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita.

Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku ZUW osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano tam drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika. Jest ono bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

W budynku Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie zamontowano wind oraz tzw. schodołazów.

W budynku jednostki, żadna z toalet nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W razie konieczności, możliwe jest skorzystanie z właściwie przystosowanych toalet, znajdujących się w ZUW.

W pobliżu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przed wejściem głównym do ZUW, od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Do budynku Kuratorium Oświaty w Szczecinie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian) – za wyjątkiem głównego hallu na parterze budynku, gdzie na ścianach dominują zabytkowe ciemnobrązowe okładziny drewniane, natomiast na podłodze parkiet w jasnym kolorze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego udostępniony jest na stronie internetowej jednostki i na portierni przy wejściu do siedziby.

W celu uzyskania świadczenia proszę zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą faxu, e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej telefonicznie) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Świadczenie takiej usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Kontakt z Kuratorium Oświaty w Szczecinie możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:

  1. e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
  2. fax: 91 44 27 508
  3. : 91 44 27 500
  4. pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 -502 Szczecin,
  5. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Koszalińska Delegatura Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Delegatura mieści się w pomieszczeniach usytuowanych w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin i w tym zakresie właściwa jest deklaracja dostępności Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12798