Kategoria: Komunikaty

6 lipca 2022

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej. Przedsięwzięcie związane jest z realizacją założeń edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie MEiN.

Cel badania

Celem badania jest zebranie informacji na temat tego, jak nauczyciele i dyrektorzy oceniają praktykę szkół w zakresie edukacji włączającej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do planowania działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Przeprowadzenie badania

Badanie jest prowadzone za pomocą kwestionariusza opracowanego w ramach projektu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej” (Raising Achievement for All Learners in Inclusive Education). Przydatność tego formularza do oceny praktyki w polskich szkołach została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w 2020 roku.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 17 lipca br. Formularz dostępny jest na stronie internetowej.

1 lipca 2022

Bieg Erasmusa 2022

VI edycja Biegu Erasmusa odbędzie się już 24 lipca! Tym razem uczestnicy pobiegną na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział w biegu jest bezpłatny. Kolejny raz będzie to rywalizacja zespołowa na dystansie 10 km, podzielona na kilometrowe okrążenia.

Zgłoszenia

Zgłosić się może każdy, kto uzbiera 4-osobową drużynę sztafetową. Przewidziane są pakiety startowe, a w nich: koszulka biegowa, worek biegowy, numer startowy, medal.

Stu pierwszych kapitanów, którzy jako pierwsi zgłoszą drużynę i pobiegną, otrzyma vouchery, zaś na zwycięzców czekają nagrody i puchary.

Bieg dzieci

Organizatorzy przewidzieli także możliwość rywalizacji i zabawy dla młodszych uczestników – w biegach dziecięcych i młodzieżowych, w 6 kategoriach wiekowych, na oficjalnych dystansach olimpijskich (za wyjątkiem 60 m dla kategorii wiekowej do 4 lat). Najmłodsi uczestnicy będą mogli biec za rękę z rodzicami.

VI Bieg Erasmusa jest międzynarodową imprezą towarzyszącą Europejskim Igrzyskom Akademickim 2022, które koordynuje w Polsce Politechnika Łódzka, Akademicki Związek Sportowy oraz władze Miasta Łodzi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Erasmus+.

27 czerwca 2022

Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy o obowiązku nadesłania, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych, w terminie do 26 lipca 2022 roku.

Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

W załączeniu wzór tabeli.

Załączniki

Tabela - Informacja o wolnych miejscach w szkołach
Data: 2022-06-27, rozmiar: 10 KB
24 czerwca 2022

Mikrogranty „Generacja V4” – zaproszenie do udziału w programie

W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki zapraszamy do udziału w pilotażowej edycji programu mikrograntów „Generacja V4”. Projekt ten oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj.: Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Więcej informacji

Osoby prawne działające w obszarze pracy z młodzieżą (np. szkoły, kluby sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.) mogą otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Aby otrzymać dofinansowanie, projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.)

Projekty można składać do 1 sierpnia 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Aby ubiegać się o grant, należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny.

Zrównoważony rozwój i odporność

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

Dziedzictwo i pamięć

Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

Zdrowie i aktywny styl życia

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sztuka i kultura

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

24 czerwca 2022

Program Junior – Edu – Żywienie (JEŻ) dla szkół podstawowych

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie zaprasza szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców do programu „Junior – Edu – Żywienie” (JEŻ) w ramach realizacji zadania  zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI.    (więcej…)

Załączniki

Korzyści z udziału w programie JEŻ
Data: 2022-06-24, rozmiar: 94 KB
Informacja uzupełniająca o programie
Data: 2022-06-24, rozmiar: 89 KB
Informacja o programie JEŻ
Data: 2022-06-24, rozmiar: 279 KB
List do dyrektorów szkół
Data: 2022-06-24, rozmiar: 310 KB
21 czerwca 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Eweliny Cała – Wacinkiewicz, prof. US organizuje konferencję osadzoną w tematyce potrzeb i wyzwań z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z pn. „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”, która odbędzie się 20 – 21 października 2022 r. w Międzyzdrojach. 

Konferencja w ramach projektu

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a od uczestników nie będą pobierane opłaty konferencyjne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki

formularz zgłoszeniowy
Data: 2022-06-21, rozmiar: 188 KB
15 czerwca 2022

Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad Funduszem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Więcej o stypendium

Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów. Nagrodzonych zostanie do 10 laureatów w następujących kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej oraz działalności społecznej (w tym wolontariusze).

Na zgłoszenia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego czeka do 10 lipca 2022 roku.

Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpi 30 sierpnia 2022 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych.

W załączniku znajdują się:

  • wniosek o przyznanie stypendium im. Longina Komołowskiego,
  • Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Longina Komołowskiego,
  • klauzula informacyjna do stypendium.

Informacji w sprawie stypendium udziela Katarzyna Stróżyk (mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl, tel. 91422 74 22).

Załączniki

15 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w roku 2022

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022.

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączeniu.

Załączniki

karta zgłosz 2022
Data: 2022-06-15, rozmiar: 30 KB
regulamin 2022
Data: 2022-06-15, rozmiar: 51 KB
14 czerwca 2022

Wyniki IV Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych

10 czerwca 2022 roku Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie rozstrzygnął IV edycję Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace, biorąc pod uwagę: zgodność treści występu scenicznego z tematyką konkursu, wartość edukacyjną, pomysłowość, kreatywność oraz walory artystyczne. Laureatami konkursu zostały szkoły wymienione poniżej.

Laureaci konkursu

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie,
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie,
  • Szkoła Podstawowa w Jarosławcu,
  • Szkoła Podstawowa w Węgorzynie,
  • Szkoła Podstawowa w Modlimowie.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w drugiej połowie września 2022 roku. Podczas gali zespoły otrzymają informację, które miejsce ostatecznie zajęły w IV Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych.