Kategoria: Komunikaty

12 listopada 2019

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytator zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

– warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
– niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

począwszy od 18 listopada 2019 r. będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach 15.30 – 16.30.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

osobiście:
– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

7 listopada 2019

Zaproszenie na konferencję „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”

26 listopada 2019 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się dla dyrektorów szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli muzyki konferencja „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”, dotycząca popularyzacji śpiewu zespołowego oraz muzykowania zespołowego na instrumentach jako formy zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach. (więcej…)

Załączniki

Zaproszenie na konferencję
Data: 2019-11-07, rozmiar: 1 MB
Program konferencji
Data: 2019-11-07, rozmiar: 623 KB
4 listopada 2019

Nowy projekt UNICEF Polska pn. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”

UNICEF Polska zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. Jest to wyjątkowy projekt skierowany do szkół i przedszkoli, związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i przypadającej w tym roku 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. (więcej…)

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2019-11-04, rozmiar: 493 KB
10 września 2019

Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego,
Dyrektorzy szkół,

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie w terminie do  14 lutego 2020 r. zawodów organizowanych w bieżącym roku szkolnym, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych. Zgłoszenia konkursu dokonuje jego organizator lub szkoła
w porozumieniu z organizatorem poprzez wypełnienie i nadesłanie załączonego formularza.

Zasady zgłaszania zawodów:

  1. Przez zawody należy rozumieć wszelkie formy współzawodnictwa (np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.)
  2. Zgłaszane zawody powinny rozszerzać i wzbogacać formy działalności dydaktycznej szkoły, co oznacza, że zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią. W zawodach muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych.
  3. Regulaminy zawodów muszą być podane do publicznej wiadomości i jasno określać zasady uczestnictwa i wyłaniania zwycięzców.
  4. Zawody muszą być organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły (tj. dla uczniów szkoły i za zgodą jej dyrektora). Zawody organizowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym powinny składać się z przynajmniej dwu etapów.
  5. Zawody powinny być dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, co oznacza, że nie może być pobierana opłata pieniężna za udział.
  6. Organizatorem zawodów muszą być instytucje działające na rzecz edukacji lub rozwoju talentów i uzdolnień uczniów. Pozostałe instytucje muszą uzyskać patronat którejkolwiek
    z instytucji wskazanych w art. 4 pkt. 1, 2, 5-11, 14-15, 17 i art. 43 ustawy Prawo oświatowe.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, będzie oceniał zakres rozszerzanych
i wzbogacanych przez nie działań dydaktycznych oraz ich powszechną dostępność. Oznacza to, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Załączony formularz (wersja edytowalna), po wypełnieniu, należy nadesłać drogą elektroniczną (na adres: wykaz@kuratorium.szczecin.pl)

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza, proszę kierować do pani Katarzyny Parszewskiej  starszego wizytatora  w Kuratorium Oświaty w Szczecinie tel.  91 44 27 548, adres e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

Wniosek
Data: 2019-11-15, rozmiar: 31 KB
30 października 2019

Zaproszenie na Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 02 grudnia 2019 r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Celem spotkania jest promowanie kreatywnego podejścia do nauczania matematyki, pogłębienie wiedzy zawodowej nauczycieli matematyki, wymiana doświadczeń a przede wszystkim podniesienie wyniku egzaminu maturalnego.

25 października 2019

Konferencja „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”

Państwo
Dyrektorzy, pedagodzy, szkolni koordynatorzy 
szkół i przedszkoli promujących zdrowie,
intendenci szkół i przedstawiciele Rad Rodziców 
z powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego,
białogardzkiego, sławieńskiego i świdwińskiego

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie i Zachodniopomorski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów, pedagogów, szkolnych koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie, intendentów oraz przedstawicieli Rad Rodziców z powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego i świdwińskiego na konferencję wojewódzką nt. „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”, która odbędzie się 27 listopada 2019r. o godz. 10.30 – 13.15 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – ul. Władysława Andersa 34.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-10-25, rozmiar: 429 KB
23 października 2019

Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach. Jednocześnie przypominamy, że sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 poz. 69, z późn. zm.).

Załączniki

Pismo KG PSP
Data: 2019-10-23, rozmiar: 132 KB
21 października 2019

NIEAKTUALNE: Aktualizacja danych dotyczących klas mundurowych

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe,

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej sporządza krajowy wykaz klas mundurowych, w tym wojskowych, oraz uczniów do nich uczęszczających. Dane te mają pomóc uzyskać obecny obraz liczebności szkół, które prowadzą klasy tego typu. Pośrednio pokażą także skalę popytu na ten rodzaj kształcenia i będą pomocą poglądową w procesie wydawania zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2020/2021.

Wypełnioną kartę informacyjną (tylko w przypadku prowadzenia przez szkołę klasy mundurowej) proszę przesłać tylko w formie elektronicznej na adres pgajewski@kuratorium.szczecin.pl do dnia 4 listopada 2019 r.