Kategoria: Legalizacja dokumentów

28 września 2018

Wydawanie apostille i uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), dalej zwanej Konwencją haską. Wykaz państw-stron Konwencji haskiej. Jeśli dokument przeznaczony jest do […]

30 sierpnia 2018

Uwierzytelnianie i wydawanie apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą – zmiana przepisów

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły lub indeksach, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938) – dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na […]