2 lutego 2024

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Rada Ministrów 15 stycznia 2024 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do organizacji pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

Wsparcie będą mogły otrzymać:

  • publiczne szkoły podstawowe, w tym funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w ramach szkoły podstawowej.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
  2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
  3. stworzenie nowych stołówek szkolnych,
  4. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem będzie wynosić:

  1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych – 80 000 zł;
  2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Rozporządzenie zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Załączniki

Rozporządzenie
Data: 2024-02-02, rozmiar: 251 KB
Uchwała
Data: 2024-02-02, rozmiar: 490 KB