Kategoria: Kwalifikacje nauczycieli

13 maja 2024

Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i […]

12 kwietnia 2024

Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego oraz prowadzącego rewalidację

Podstawa prawna: –  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.); – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102); – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 […]

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Przypominamy, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. […]

12 października 2023

Nowe przepisy prawa w zakresie kwalifikacji nauczycieli

Informujemy, że w dniu 3 października 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestię kwalifikacji nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102), uchylające dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 […]

26 stycznia 2023

Kursy kwalifikacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)  publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy […]

10 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi stanowiska pedagoga specjalnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. MEiN podkreśla, że ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po analizie dokumentów (przede wszystkim dyplomów ukończenia studiów) osób zatrudnianych pod kątem spełniania kryteriów opisanych w rozporządzeniu.

5 lipca 2022

Komunikat w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Od 1 września 2022 roku przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych, obejmując zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 roku do 2015 roku). Celem zmian proponowanych przez resort edukacji jest wzmocnienie komponentu historii najnowszej w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma […]

2 marca 2022

Uznanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela uzyskanych poza granicami Polski/ Вчителі з України – визнання кваліфікації в Польщі

Informujemy, że w przypadku uznania pedagogicznych kwalifikacji zawodowych w Polsce, np. w celu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w szkole/ placówce oświatowej lub kontynuacji studiów, należy skontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Dane kontaktowe Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa tel. 22 390 35 00 fax. 22 826 28 23 e-mail: biuro@nawa.gov.pl […]

21 stycznia 2020

Główne zmiany w kształceniu nauczycieli i prowadzeniu studiów po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zmieniły się przepisy dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem określono standard kształcenia przygotowującego do wykonywania […]