8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół obowiązuje procedura odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, która została określona w art. 158 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1148) [1] / w art. 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 1943, ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.) [2]

  1. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

[1] dotyczy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół dla absolwentów szkoły podstawowej oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej.

[2] dotyczy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;