Kategoria: Komunikaty

19 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Od września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia.   

Materiały w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dostępne są na stronie internetowej portalu.

 

19 czerwca 2018

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku. 

Załączniki

12 czerwca 2018

,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Kompleksowym programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanym do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa zachodniopomorskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa (w województwie zachodniopomorskim 300 osób) w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa zachodniopomorskiego (min. 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy/ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących (strona MEN: https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem-i-planowanych-do-objecia-wsparciem-w-ramach-dzialania-2-10-po-wer/).

Realizatorem programu na terenie 4 województw, w tym zachodniopomorskiego jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, które już rozpoczęło rekrutację. Formularz zgłoszeniowy dla dyrektorów woj. Zachodniopomorskiego (http://www.frr.org.pl/formularz-zachpom/).

Projekt obejmuje:

 1. Szkolenia dla kadry kierowniczej – trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia do września 2018r. Zapewniony jest bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
 2. 24 godz. indywidualnego wsparcia/doradztwa na miejscu w szkole/placówce dla uczestników (od 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r.). Zadaniem doradcy jest pomoc w rozwiązaniu problemów organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych.

Rekrutacja do projektu pn. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających w województwie zachodniopomorskim”, ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup.

Szczegóły, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/  

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanego wsparcia oraz do zaangażowania i aktywnego udziału w realizacji ww. projektów.

Załączniki

List polecający MEN
Data: 2018-06-12, rozmiar: 54 KB
Informacja o projekcie – zachodniopomorskie
Data: 2018-06-12, rozmiar: 194 KB
Pismo do dyrektorów – zachodniopomorskie
Data: 2018-06-12, rozmiar: 330 KB
8 czerwca 2018

Ostrzeżenie przed dopalaczami

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
z województwa zachodniopomorskiego

W związku z sytuacją zatrucia się kilkunastu osób w naszym województwie substancjami psychoaktywnymi zwracamy uwagę na potrzebę ponownego ostrzeżenia młodzieży przed zażywaniem tzw. dopalaczy, które są śmiertelnie niebezpieczne

Szczególnie ważne jest przypomnienie młodzieży i ich rodzicom informacji na temat niebezpiecznych skutków zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,  w okresie poprzedzającym wakacje, które sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych.

Więcej informacji na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego:
OSTRZEŻENIE przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  z zapisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która powinna  być wykonywana tak, jak tego wymaga jego  dobro i interes społeczny. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Równocześnie zapisy ustawy Prawo oświatowe w art. 1 zobowiązują dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli do wspomagania przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny.

8 czerwca 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych uczniów do Kuratorium Oświaty

Podstawa prawna:

Z dniem 2 czerwca 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) – (załącznik nr 1).

Zgodnie z jego treścią:

 1. Dyrektor szkoły/placówki jest obowiązany poinformować Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o organizowaniu wycieczki za granicą poprzez przekazanie Karty Wycieczki – (załącznik nr 2).
 2. Informację o organizowaniu wycieczki zagranicznej należy złożyć co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.
 3. Informację o organizowanej wycieczce zagranicznej należy składać w siedzibie:
  Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub
  Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie ul. Gen. Andersa 34, 75-626 Koszalin
  –  w zależności od siedziby szkoły lub placówki.

Załączniki

Rozporządzenie MEN
Data: 2018-06-08, rozmiar: 9 KB
Wzór - karta wycieczki
Data: 2018-06-08, rozmiar: 156 KB
6 czerwca 2018

Europejska Noc Naukowców – jedyna taka noc w całej Europie!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do udziału w najbardziej nasyconej nauką imprezie w Europie.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Organizatorzy postanowili pójść o krok dalej i zaplanowali atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28 – 29 września 2018 r. oraz 27 – 28 września 2019 r.).

Elementem charakterystycznym Nocy Naukowców jest bogaty program, skierowany do szerokiego grona odbiorów w różnym wieku. Zakres tematyczny dotyczy wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez szczecińskie uczelnie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą miały miejsce na terenie uczelni w kampusach akademickich (głównie przy al. Piastów oraz Żołnierskiej). W programie m.in. planowane są pokazy, eksperymenty, ciekawe wykłady, spotkania z naukowcami, warsztaty, oraz prezentacje partnerów projektu. Uatrakcyjnieniem programu będzie m.in. spektakularny pokaz techniki laserowej i pirotechnicznej wyświetlanej na jednym z największych budynków ZUT, przy al. Piastów, koncert PRO MEMORIA Wielkim Odkrywcom, zlokalizowany w Klubie XIII Muz oraz wystawy tematyczne w Centrum Dialogu PRZEŁOMY oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Szczegółowy program niebawem.

Kontakt

Kinga Wełyczko – Kierownik projektu
Marcin Gregorczyk i Katarzyna Wysocka

Biuro Promocji ZUT
ul. Ku Słońcu 140, pokój nr 102
70-310 Szczecin
pn – pt: 7:30 – 15:30
tel.: 91 449 43 95
mail: pr@zut.edu.pl
www.nocnaukowcow.zut.edu.pl/

6 czerwca 2018

Konkurs grantowy dla szkół –„ My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Narodowy Bank Polski pragnie wyróżnić i dofinansować inicjatywy szkolne poświęcone obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w konkursie na realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań, inspiracji i przedsiębiorczości w przygotowaniu niekonwencjonalnych i upamiętniających największe osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze z minionych 100 lat, przyczyniające się do gospodarczego rozwoju Polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lipca 2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl/konkursy

5 czerwca 2018

Akcja „Bezpieczna Woda” – komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek
województwa zachodniopomorskiego,

w związku z tym, że aura sprzyja do spędzania wolnego czasu nad wodą, zwracam się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów o przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Sprawi to, że ich zdrowie i życie będą lepiej chronione – zarówno w czasie wyjazdów, jak i w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie przypominam o akcji „Bezpieczna Woda”, która jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem tej akcji jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie MSiT.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska – Kulesza

4 czerwca 2018

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się:

w SZCZECINIE w Szkole Podstawowej nr 35, przy ul. Świętoborzyców 40:

 • 11 czerwca 2018 r. dla laureatów z miasta Szczecin:
 • o godzinie 09:00 dla gimnazjalistów
 • o godzinie 12:00 dla uczniów szkół podstawowych
 • 12 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 dla laureatów ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz miasta Świnoujście.

w KOSZALINIE

 • 15 czerwca 2018 r. o godz. 11:00, w sali widowiskowej Centrum Kultury 105 w Koszalinie (Kino Kryterium), przy ul. Zwycięstwa 105 dla laureatów ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego.