2 marca 2022

Uznanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela uzyskanych poza granicami Polski/ Вчителі з України – визнання кваліфікації в Польщі

Informujemy, że w przypadku uznania pedagogicznych kwalifikacji zawodowych w Polsce, np. w celu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w szkole/ placówce oświatowej lub kontynuacji studiów, należy skontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Dane kontaktowe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 22 390 35 00
fax. 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl

Informacje dodatkowe

Ponadto informujemy, że zawód nauczyciela jest w Polsce zawodem regulowanym. Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

W przypadku kwalifikacji uzyskanych poza Unią Europejską, zatrudnienie na terytorium Polski następuje zgodnie z przepisami krajowymi. Oznacza to, że chcąc podjąć pracę w zawodzie regulowanym, należy najpierw uznać zagraniczny dyplom, aby następnie ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania danego zawodu w Polsce.

Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w innym państwie członkowskim UE powinna złożyć wniosek o ich uznanie do Ministra Edukacji i Nauki (al. Szucha 25, 00-918 Warszawa). Sprawę w MEiN rozpatruje Departament Kształcenia Ogólnego (tel. 22 347 41 41).


Повідомляємо, що для визнання педагогічної професійної кваліфікації у Польщі, наприклад, щоб працювати вчителем у школі/установі чи продовжити навчання, потрібно звернутися до Національного агентства з питань академічних обмінів:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.  22 390 35 00
fax. 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl                                                            

Національне агентство з питань академічних обмінів
вул. Polna 40
00-635 Варшава
тел.: 22 390 35 00
Факс: 22 826 28 23
електронна пошта: biuro@nawa.gov.pl

Крім того, хочу повідомити, що професія вчителя в Польщі є регламентованою професією. Визнання кваліфікації вчителя в Польщі здійснюється відповідно до положень Закону від 22 грудня 2016 року про принципи визнання професійних кваліфікацій, здобутих у державах-членах Європейського Союзу (єдиний текст Вісника законів з 2021 року, пункт 1646).

У разі кваліфікації, отриманої за межами Європейського Союзу, працевлаштування в Польщі відбувається відповідно до національних правил. Це означає, що якщо ви хочете працювати за регульованою професією, спочатку потрібно визнати іноземний диплом, щоб мати можливість подати заявку на отримання професійної кваліфікації відповідно до нормативних актів, які регулюють практику даної професії в Польщі.

Таким чином, людина, яка отримала кваліфікацію вчителя в Україні повинна подати заяву про її визнання до Міністра освіти і науки:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Kształcenia Ogólnego
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. (22) 347 41 41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Відділ загальної освіти
ал. Szucha 25
00-918 Варшава
тел. (22) 347 41 41