5 lipca 2022

Komunikat w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Od 1 września 2022 roku przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych, obejmując zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 roku do 2015 roku). Celem zmian proponowanych przez resort edukacji jest wzmocnienie komponentu historii najnowszej w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma się to odbywać w połączeniu z  treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 

Kwalifikacje do nauczania HiT

Zgodnie z komunikatem MEiN, historii i teraźniejszości mogą uczyć nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Wynika to z faktu, że treści podstawy programowej HiT obejmują zagadnienia z historii oraz z WOS.

W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki absolwenci studiów magisterskich na kierunku historia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, mają kwalifikacje zarówno do nauczania przedmiotów historia, jak i wiedza o społeczeństwie. Mają zatem również kwalifikacje do nauczania historii i teraźniejszości.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych posiadają osoby, które ukończyły:

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Dyrektor szkoły ustala, czy ukończony kierunek studiów (w przypadku kiedy nie odpowiada on ściśle nauczanemu przedmiotowi) daje wystarczające kwalifikacje. Tym samym spełniony jest warunek wskazany powyżej. Wynika to z faktu, że dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

W przypadku np. nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, ocena kwalifikacji do nauczania HiT, powinna być dokonywana przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej historii i teraźniejszości.