15 września 2021

Kursy kwalifikacyjne organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli

Informujemy, że jedyną formą kształcenia, którą mogą prowadzić publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli są kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, ale wyłącznie w zakresie określonym tym rozporządzeniem i pod warunkiem posiadania przez placówkę akredytacji oraz każdorazowo zgody kuratora oświaty na ich prowadzenie.

Na zdjęciu znajduje się tablica z Godłem Polski oraz tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Podstawa prawna

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.):

1. Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
c) wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

2. Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

3. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., mogą, za zgodą właściwego ministra, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli objętych zakresem działania placówki doskonalenia.

Dalsze informacje

Placówki doskonalenia nauczycieli nie prowadzą studiów podyplomowych. Studia podyplomowe prowadzą wyłącznie szkoły wyższe. Jeśli studia podyplomowe są studiami nadającymi kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć to muszą być realizowane zgodnie ze standardami określonymi w obowiązującym od dnia 3 sierpnia 2019 r. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 z późn.zm.). W § 1 określono standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

1) nauczyciela, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Ponadto informujemy, że placówki kształcenia ustawicznego nie są placówkami uprawnionymi do organizowania kursów kwalifikacyjnych z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowanych zgodnie z ww. przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.