Kategoria: Komunikaty

25 stycznia 2019

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”

Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Konkurs jest kontynuacją zeszłorocznej edycji, w której wzięło udział 300 szkół z całej Polski i odbywa się w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego ideą jest kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i rozbudzanie szacunku dla polskiej historii oraz symboli narodowych poprzez wspólne śpiewanie najważniejszych polskich pieśni narodowych.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w kwietniu i maju br. na terenie szkół w obecności dwuosobowego jury wydelegowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wszelkie informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie NCK: www.dohymnu.nck.pl.

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo
Starostowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego!

Uchwały podjęte przez rady powiatów w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Do ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nadanym  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2245).

Powyższe oznacza, że kurator oświaty wydaje opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, powinien zawierać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Powyższe dane muszą być zgodne z aktami założycielskimi szkół, które stanowiły uchwały deklaratoryjne, o których mowa m.in. w art. 217 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wystąpienie o opinię do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a następnie ustalenie planu sieci szkół podstawowych i specjalnych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. poprzez stosowną uchwałę powinno nastąpić w terminie umożliwiającym prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
 2. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
  i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, zawierający adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Informacje o numerach dotychczasowych uchwał rady powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, podjętych na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz uchwał deklaratoryjnych stanowiących akty założycielskie szkól ponadpodstawowych.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

– specjalista Alicja Kirkiewicz – tel. 91 44 27 572; e-mail: akirkiewicz@kuratorium.szczecin.pl

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego!

Uchwały podjęte przez rady gmin w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Wynika to zarówno z czasowego charakteru tej uchwały, jak również wprost z brzmienia art. 81 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2245). Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2019 r. nadanym ww. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.

Powyższe oznacza, że kurator oświaty wydaje opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a-6
i 7a cytowanej powyżej ustawy Prawo oświatowe. Projekt uchwały rady gminy powinien więc dotyczyć ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz
z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych,
z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami. Projekt uchwały powinien zawierać nazwy i  siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im organizacyjnie szkół filialnych, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości  lub nazwy ulic/części ulic.

Z uzasadnienia projektu sieci lub załączonego oświadczenie gminy powinno wynikać, iż  droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km –
w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, gmina powinna złożyć oświadczenie
o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych  nie może być podstawą do zakładania szkół, jak również likwidacji i przekształceń szkół, w tym zmiany ich obwodów. Zmiany te należy przeprowadzić wcześniej.

Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
 2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę
  na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów
  w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami. Projekt uchwały powinien zawierać nazwy i siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im organizacyjnie szkół filialnych, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości (nazwy ulic lub ich części).
 3. Mapa (szkic) z zaznaczonymi obwodami szkół zgodnie z projektowaną siecią szkół.
 4. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
 5. Informacje o numerach dotychczasowych uchwał rady gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wydanych na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz uchwał deklaratoryjnych wydanych na podstawie art. 117 ust. 1 tej ustawy.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

– specjalista Alicja Kirkiewicz – tel. 91 44 27 572; e-mail: akirkiewicz@kuratorium.szczecin.pl

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego!

Uprzejmie przypominam, iż Zachodniopomorski Kurator Oświaty opiniuje uchwały w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty:

 1. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z uzasadnieniem.
 2. Informacja nt. przewidywanej liczba dzieci w poszczególnych rocznikach w podziale na trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki oraz ogółem przewidywana liczba miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 3. Informacja o uzupełnianiu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę.
 4. Informacja o możliwości korzystania przez dzieci zamieszkałe na obszarze gminy
  z wychowania przedszkolnego w:

–  publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

– niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) – oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.

 1. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka sześcioletniego spełniającego obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do miejsca

realizacji wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km. W przypadku przekroczenia tej odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka

i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 1. Aktualnie obowiązująca uchwała rady gminy ustalająca obowiązującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

– specjalista Alicja Kirkiewicz – tel. 91 44 27 572; e-mail: akirkiewicz@kuratorium.szczecin.pl

22 stycznia 2019

Informacja dotycząca wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego

Mając na względzie poczucie odpowiedzialności społecznej oraz biorąc pod uwagę efekty i wyniki realizowanego przez Miasto Szczecin  programu „Przeciwdziałanie nadwadze  i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat” (m. in., – zmniejszenie częstotliwości występowania otyłości u dzieci ze Szczecina,  redukcję  masy ciała dzieci poddanych interwencji, wczesne wyselekcjonowanie grupy dzieci  z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych, wprowadzenie prawidłowych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia),  gorąco zachęcam Państwa  do  udziału w takim programie i w innych  z zakresu polityki zdrowotnej na rzecz uczniów szkół na Państwa terenie. 

W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych – m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo – naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.

Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

Dlatego też,  uwzględniając  potrzebę wprowadzenia programów pozwalających na dokonanie zmian w zachowaniach zdrowotnych dzieci Miasto  Szczecin zdecydowało się na realizację od 2016 roku  programu  „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8  lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”, który przyniósł wymierne efekty.

Szczegóły dot. udziału  i realizacji programów polityki zdrowotnej  na rzecz uczniów szczecińskich szkół podstawowych tj.:

1) Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,

2) Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych,

3) Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych,

4) Program „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka”

znajdziecie Państwo na stronach:

– link do  pierwszych trzech programów umieszczony na Portalu Edukacyjnym  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta Szczecin https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp 

– link do  informacji z zakresu realizowanego w latach 2016-2018 programu polityki zdrowotnej  Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50255.asp 

21 stycznia 2019

Apel Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego

W związku z wystąpieniem na terenie województwa zachodniopomorskiego przypadków podejrzeń zachorowań na odrę wśród osób dorosłych i  mając na uwadze znaczenie  szczepień ochronnych przed skutkami  zachorowań na odrę osób dorosłych oraz  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w  placówkach oświatowych zwracam się do Państwa  z gorącym apelem o docenienie wagi problemu.

Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Odra jest groźna nie tylko  z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań.

W załączeniu apel Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy  w Szczecinie do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę.

Załączniki

14 stycznia 2019

Przeglądy ARA 2019

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkie grupy i twórców indywidualnych do czynnego uczestnictwa w tegorocznych przeglądach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Poszczególne przeglądy prowadzone są we wszystkich dziedzinach sztuki, od recytacji przez muzykę, taniec i teatr po zespoły ludowe i sztuki plastyczne.

Terminarz, regulaminy oraz karty zgłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie:  http://zamek.szczecin.pl/ara/imprezy.php

Szczegółowych informacji udziela zamkowy Dział Edukacji Artystycznej: tel.: 91 434 83 24-27, e-mail: edukacja@zamek.szczecin.pl

 

11 stycznia 2019

Monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych
i specjalnych ośrodków wychowawczych województwa zachodniopomorskiego!

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

Ankiety będą widoczne na platformie SEO w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki

14 listopada 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego,
Dyrektorzy szkół,

Szanowni Państwo,

 zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie w terminie do  15 lutego 2019 r. zawodów organizowanych w bieżącym roku szkolnym, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów (klas gimnazjalnych) oraz branżowych szkół I stopnia. Zgłoszenia konkursu dokonuje jego organizator lub szkoła w porozumieniu z organizatorem poprzez wypełnienie i nadesłanie załączonego formularza.

Zasady zgłaszania zawodów:

 1. Przez zawody należy rozumieć wszelkie formy współzawodnictwa (np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, itp.)
 2. Zgłaszane zawody powinny rozszerzać i wzbogacać formy działalności dydaktycznej szkoły, co oznacza, że zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią.
 3. Regulaminy zawodów muszą być podane do publicznej wiadomości i jasno określać zasady uczestnictwa i wyłaniania zwycięzców.
 4. Zawody muszą być organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły (tj. dla uczniów szkoły i za zgodą jej dyrektora). Zawody organizowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym powinny składać się z przynajmniej dwu etapów.
 5. Zawody powinny być dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, co oznacza, że nie może być pobierana opłata pieniężna za udział.
 6. Organizatorem zawodów muszą być instytucje działające na rzecz edukacji lub rozwoju talentów i uzdolnień uczniów. Pozostałe instytucje muszą uzyskać patronat którejkolwiek
  z instytucji wskazanych w art. 4 pkt. 1, 2, 5-11, 14-15, 17, 23 i art. 43 ustawy Prawo oświatowe.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, będzie oceniał zakres rozszerzanych
i wzbogacanych przez nie działań dydaktycznych oraz ich powszechną dostępność. Oznacza to, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Załączony formularz (wersja edytowalna), po wypełnieniu, należy nadesłać drogą elektroniczną (na adres: wykaz@kuratorium.szczecin.pl).

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza, proszę kierować do pani Katarzyny Parszewskiej  starszego wizytatora  w Kuratorium Oświaty w Szczecinie tel.  91 44 27 548, adres e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki