30 sierpnia 2021

NIEAKTUALNE: Weryfikacja danych – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021/2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie zweryfikowanych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Powyższe dane będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych niezbędnych w 2021 roku do pełnego zrealizowania programu.

Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb w ramach Rządowego programu na rok szkolny 2021/2022 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2021 r. w formie edytowalnej (plik Excel) na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl lub za pomocą platformy ePUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym) oraz w wersji papierowej na adres siedziby Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.  Wzór tabeli do wypełnienia w zakresie zweryfikowanych danych, stanowi załącznik nr 1.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do realizacji programu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Gminy nie biorące udziału w programie bądź nie zgłaszające potrzeb na II transzę wypłaty środków zobowiązane są do przesłania takiej informacji na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2021 roku.

Załączniki

Tabela
Data: 2021-08-30, rozmiar: 55 KB