23 maja 2023

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że w 2023 roku dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla uczniów klas I,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów klas IV i VII,
 • materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII.

Ponadto szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej wyłącznie w niezbędnym zakresie, m.in. ze względu na wzrost liczby uczniów danych klas w roku szkolnym 2023/2024 w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym szkoły zapewniły dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas II, V i VII oraz w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas III i VI.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kwoty dotacji zostają zwiększone o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 611).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 910) od dnia 15 maja 2023 r. zwiększeniu uległy maksymalne kwoty dotacji celowej, które wynoszą odpowiednio:

 1. na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – 99 zł na ucznia – w przypadku klas I-III;
 2. na materiały ćwiczeniowe – 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 3. na podręczniki lub materiały edukacyjne:
  – 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  – 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
  – 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
 4. na materiały ćwiczeniowe – 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV-VIII.

Dnia 18 maja 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 950). Wprowadzone zmiany umożliwiają wnioskowanie i udzielanie dotacji celowej z uwzględnieniem podwyższonych maksymalnych kwot dotacji celowej, nadając nowe brzmienie załącznikom 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587).

Ponadto, wprowadzone zmiany umożliwiają wnioskowanie o refundację kosztów zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:

 • poniesionych do 14 maja 2023 r. – refundacja kosztów zgodnie z poprzednio obowiązującymi maksymalnymi kwotami;
 • poniesionych od 15 maja 2023 r. – refundacja kosztów zgodnie z nowymi maksymalnymi kwotami.

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła do aplikacji pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone. Formularze wniosków o udzielenie dotacji zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.

Wypełniając wnioski, proszę zwrócić uwagę na refundację kosztów poniesionych w okresie IX-XII 2022 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wniosku, winny być zgodne z danymi wykazanymi w przedłożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdaniu Rb-50.

Wygenerowane w aplikacji wnioski, mogą być przekazane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w postaci:

 1. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 2. papierowej i elektronicznej:
  – w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
  – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dotacja celowa w 2023 roku będzie udzielana w terminach:  

 1. do 3 lipca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 5 czerwca;
 2. do 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca do dnia 12 lipca;
 3. do 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą  z aktualizacji.

Załączniki

wskazniki w 2023
Data: 2023-05-23, rozmiar: 14 KB
wskazniki REFUNDACJA do 14.05.2023
Data: 2023-05-23, rozmiar: 15 KB
wskazniki REFUNDACJA od 15.05.2023
Data: 2023-05-23, rozmiar: 14 KB