23 grudnia 2022

NIEAKTUALNE: Rozliczenie 2022

WFK.3122.74.2022.JK

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2022.716 ze zm.), rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzane na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do rozporządzenia.

Rozliczenia należy dokonać na platformie online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl/. Do rozliczenia proszę dołączyć uzupełnioną tabelę dotyczącą rozliczenia finansowego przedmiotowej dotacji, załączoną poniżej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

W opisie przelewu należy wskazać: dział – rozdział – paragraf [klasyfikacja zadaniowa], rok w którym uzyskano dotację, zwrot niewykorzystanej dotacji np. 801-80153-2010 [3.1.2.2.], 2022, zwrot niewykorzystanej dotacji. 

Formularze rozliczeń dotacji ( w tym 1% kosztów obsługi zadania ), wydrukowane z aplikacji, uzupełnioną tabelę, stanowiącą załącznik do pisma wraz z potwierdzeniem dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji ( kopia przelewu zwrotu ), należy przekazać w postaci:

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP Kuratorium Oświaty Szczecinie

albo

Załączniki

załącznik do 3122.74.2022
Data: 2023-01-24, rozmiar: 23 KB