23 maja 2023

NIEAKTUALNE: Środki Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 103 z późn. zm.) w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie wskazanej wyżej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Mechanizm związany z zakupem przez dyrektorów szkół podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy przebiegać będzie analogicznie do procedowania opartego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Polski.

Środki Fundusz Pomocy będą przekazywane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów szkół o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024. 

Wnioski o środki Funduszu Pomocy należy wypełnić na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl/. W aplikacji proszę wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (odpowiednio załącznik 1 lub załącznik nr 2). Środki z Fundusz pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularze wniosków zostaną  wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół.

Wygenerowane w aplikacji wnioski, mogą być przekazane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w postaci:

  1. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  2. papierowej i elektronicznej:
    – w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
    – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przez osobę reprezentującą jednostkę, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski o środki Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024, ich korekty oraz aktualizację należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 25 października 2023 roku.

Załączniki

Fundusz Pomocy - wniosek - szkoła
Data: 2023-05-23, rozmiar: 17 KB
Fundusz Pomocy - wniosek - JST
Data: 2023-05-23, rozmiar: 20 KB