21 grudnia 2022

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2022 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2023 roku.

Przedmiotowe rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać za pośrednictwem  skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji edytowalnej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl.

Do rozliczenia proszę dołączyć potwierdzenie dokonanego zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystaną kwotę  dotacji należy zwrócić na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

W opisie przelewu należy wskazać: dział – rozdział – paragraf [klasyfikacja zadaniowa], rok w którym uzyskano dotację, zwrot niewykorzystanej dotacji, tj. „854-85415-2030 [3.1.5.3.],  zwrot niewykorzystanej dotacji”. 

Załączniki

zalacznik_numer1
Data: 2022-12-23, rozmiar: 39 KB