2 stycznia 2023

NIEAKTUALNE: Rozliczenie Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki szkolne za 2022r

WFK.3122.76.2022.JK

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 grudnia 2022 r. znak:DWEW-WWR.4015.73.2022.KK, uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, niewykorzystane na dzień 31.12.2022 r. środki Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1], powinny zostać zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dotyczy to także środków, które zostały przez Państwa wskazane jako planowane do pozostawienia na 2023 rok (w odpowiedzi na pismo znak:WFK.3122.70.2022.JK z 14.12.2022 r.). Realizacja pomocy materialnej będzie kontynuowana w 2023 r. w ramach nowego planu finansowego, tym samym udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży będzie nadal możliwe.

Zwrotu niekorzystanych środków oraz odsetek bankowych na realizację zadania, należy dokonać na rachunek pomocniczy Wojewody Zachodniopomorskiego, z którego otrzymali Państwo środki finansowe w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2023 r.

W tytule przelewu niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy należy wskazać: „zwrot środków Funduszu Pomocy, zadanie 3.1, Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”. Natomiast niewykorzystane na realizację zadania odsetki bankowe należy zwrócić odrębnym przelewem, wpisując w treści: „odsetki bankowe, zadanie 3.1, Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ww. ustawy, proszę o przekazanie informacji o realizacji przedmiotowej pomocy w roku 2022 w terminie:

  • do 10 stycznia 2023 r. – formularza zawierającego informację o wysokości niewykorzystanych w 2022 r. środków pochodzących z Funduszu (załącznik nr 1),
  • do 20 stycznia 2023 r. – formularza zawierającego szczegółowe rozliczenie środków na realizację świadczeń pomocy materialnej wraz z liczbą uczniów z Ukrainy, którzy otrzymali odpowiednio stypendia i zasiłki szkolne (załącznik nr 2).

Wskazane wyżej formularze, wraz potwierdzeniem dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy lub odsetek na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego z opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać za pośrednictwem  skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl.

[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.

Załączniki