Kategoria: Stypendia i zasiłki szkolone

4 marca 2024

NIEAKTUALNE: FUNDUSZ POMOCY – weryfikacja I transzy (styczeń – czerwiec) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2024r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWP-WWO.419.3.2024.KK, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa1, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,spełniającemu […]

1 marca 2024

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy (styczeń – czerwiec) dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2024r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2024 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 70 ust. […]

17 lipca 2023

Rządowy program – zasiłek losowy na cele edukacyjne

Dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą korzystać ze wsparcia dostępnego w „Rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”.

2 stycznia 2023

NIEAKTUALNE: Rozliczenie Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki szkolne za 2022r

WFK.3122.76.2022.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 grudnia 2022 r. znak:DWEW-WWR.4015.73.2022.KK, uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, niewykorzystane na dzień 31.12.2022 r. środki Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. […]

21 grudnia 2022

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2022 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2023 roku. Przedmiotowe rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać za pośrednictwem […]

20 grudnia 2022

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu Polish Scholarship Scheme o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2023–2025. W konkursie brać mogą uczniowie klas drugich lub klas trzecich (w tym drugim wypadku urodzeni po 31.07.2006r.).

17 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2022r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin  województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2022 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

27 grudnia 2021

Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2021r.

WFK.3122.43.2021.JK Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Organy prowadzące / Programy rządowe / Stypendia i zasiłki szkolne / Rozliczenie dotacji na […]

5 maja 2021

Ponowna weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2021

WFK.3122.16.2021.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z przedłużającym się stanem pandemii, która ma negatywny wpływ na sytuację materialną rodzin, Ministerstwo Edukacji i Nauki wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów podjęło działania w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 r. W związku z […]

15 lutego 2021

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2021 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

15 lipca 2020

Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020r.

Szczecin, dnia 14 lipca 2020r. WFK.3122.23.2020.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2020 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 […]

7 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

12 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019r.

WFK.3122.21.2019.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2019 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli […]

19 lipca 2019

Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że od 26 marca 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 roku w […]

2 lipca 2019

Sprawozdanie I-VI 2019r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Na podstawie § 4 ust. 4 umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku, proszę o przekazanie informacji dotyczącej liczby uczniów, objętych pomocą w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca […]