13 września 2021

NIEAKTUALNE: Nabór wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ w 2021 roku

W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″,  uprzejmie informuję, że zadania w zakresie przedmiotowego Programu na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie realizował Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Beneficjenci Programu w 2021 roku:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:
  a) szkoły podstawowe,
  b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Harmonogram Programu w roku 2021

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 września 2021r.
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 20 września 2021r.

Formy realizacji Programu:

 1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:

1) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.

2) realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla dzieci z placówek wychowania przedszkolnego biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

 1. W odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG:

1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności książek historycznych poświęconych, m.in. historii Polski XX wieku, książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka oraz lektur szkolnych do bibliotek szkolnych. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoły będą nabywać książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.

2) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych (na kwotę nie większą niż 50% otrzymanego wsparcia), w tym:

a) sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza oraz oprogramowania dla bibliotek oraz czytników e-booków,

b)elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w tym np. biurko, fotel, regał, półka na książki, elementy oświetlenia.

3)   realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

Wysokość wsparcia finansowego:

 1. DLA PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DO KTÓRYCH UCZĘSZCZA:
 • do 25 dzieci – 1.500 zł,
 • od 26 do 75 dzieci – 2.500 zł,
 • więcej niż 75 dzieci – 3.000 zł.
 1. DLA SZKÓŁ I SZKÓŁ w ORPEG, z wyjątkiem szkół polskich:
 • liczących do 70 uczniów – 3.000 zł
 • liczących od 71 do 170 uczniów – 4.000 zł
 • liczących więcej niż 170 uczniów – 12.000 zł.
 1. DLA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH – 4.000 zł
 2. DLA SZKÓŁ POLSKICH:
 • liczących do 70 uczniów – 2.500 zł,
 • liczących od 71 do 170 – 3.000 zł,
 • liczących więcej niż 170 uczniów – 4.500 zł.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu.

Załączniki