15 września 2021

NIEAKTUALNE: Zasady składania wniosków o udzielenie w 2021 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Zadania Wojewody Zachodniopomorskiego wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ (Dz.U.2021.1675) na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie realizował Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 1. Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w terminie do 15 września 2021r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
  WAŻNE
  Wykazywana we wniosku liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczba uczniów w szkołach winny być ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 r. (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).
 1. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 w terminie do 20 września 2021r. Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego oraz oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych o udział w Programie.
 1. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu. (§ 2 ust. 7 rozporządzenia).
 1. Wniosek organu prowadzącego o udział w Programie wraz z załącznikami, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 1. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 1. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, z dopiskiem na kopercie: „NPRC 2.0″,
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „NPRC 2.0.”,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Załączniki