2 września 2020

NIEAKTUALNE: Weryfikacja danych – 2020 rok

Szczecin, dnia 01 września 2020r.

WFK.3122.30.2020.BP

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

 

Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy.

Powyższe dane będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych niezbędnych w 2020 roku do pełnego zrealizowania programu.

Tabela dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w zakładce: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Wyprawka szkolna/Weryfikacja danych 2020r.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do realizacji programu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Sporządzoną tabelę należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin oraz pocztą elektroniczną na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020r.

Gminy nie biorące udziału w programie bądź nie zgłaszające potrzeb na II transzę wypłaty środków zobowiązane są do przesłania takiej informacji na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku.

Załączniki

Weryfikacja danych - tabela
Data: 2020-09-02, rozmiar: 54 KB