27 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Weryfikacja danych 2019 r.

WFK.3122.23.2019.BP

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy.

Powyższe dane będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych niezbędnych w 2019 roku do pełnego zrealizowania programu.

Tabela dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w zakładce: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Wyprawka szkolna/Weryfikacja danych 2019r.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do realizacji programu „Wyprawka szkolna” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do potrzebujących uczniów.

Sporządzoną tabelę należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin oraz pocztą elektroniczną na adres: bpiotrowska@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2019r.

Gminy nie biorące udziału w programie bądź nie zgłaszające potrzeb na II transzę wypłaty środków zobowiązane są do przesłania takiej informacji na adres: bpiotrowska@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2019 roku.

 

Załączniki

Tabela_do_danych
Data: 2019-08-27, rozmiar: 47 KB