12 sierpnia 2021

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia i 31 sierpnia. Bowiem w myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół w terminie odpowiednio do 10 września i 15 września (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentująca jednostkę do Kuratorium Oświaty w Szczecinie).
Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku konieczności aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji, należy skontaktować się z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w celu odblokowania aplikacji. Nadmieniam, że składając aktualizację, jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek ponownie przekazać wszystkie formularze złożonych wniosków o udzielenie dotacji (nie tylko ten który ulega zmianie) w aplikacji oraz w wersji papierowej.

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
Jerzy Sołtysiak