5 maja 2021

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022

WFK.3122.15.2021.JK

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r. (Dz.U.2021.577).

W 2021 roku dotacja udzielana jest na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla uczniów klas II,
 • podręczniki lub materiału edukacyjne dla uczniów klas V i VIII,
 • materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII.

Ponadto szkoły mogą wnioskować również na pozostałe klasy, które otrzymały dotację celową w 2019 r. i 2020 r. w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz.U.2020.1137), zwiększeniu uległy kwoty dotacji celowej przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I-III wynosi 90 zł na ucznia,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
 • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
 • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
 • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona. Zmianie także nie ulega kwota refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 t.j. ze zm.).

Ponadto, w związku z obowiązywaniem od 2021 roku ww. kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne w załącznikach nr 1 i 2 oraz 4 i 5 w części III dotyczącej refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, uwzględniono odrębne pozycje dla wydatków dokonanych odpowiednio w 2020 r. albo w 2021 r. dla których obowiązują różne kwoty dotacji.

W przypadku refundacji zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, dokonanego w:

 1. 2020 roku kwota refundacji będzie przyznawana w kwotach, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujących w 2020 roku, tj. w przypadku:
 • klas I-III – do wysokości 75 zł na ucznia,
 • klasy IV – do wysokości 140 zł na ucznia,
 • klasy V i VI – do wysokości 180 zł na ucznia,
 • klasy VII i VIII – do wysokości 250 zł na ucznia.
 1. 2021 roku ( w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.) kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w przypadku:
 • klas I-III – do wysokości 90 zł na ucznia,
 • klasy IV – do wysokości 168 zł na ucznia,
 • klasy V i VI – do wysokości 216 zł na ucznia,
 • klasy VII i VIII – do wysokości 300 zł na ucznia.

Wyżej opisane zmiany dokonane w załącznikach w części III dotyczącej refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 nie dotyczą refundacji kosztów poniesionych na materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki lub materiały edukacyjne do danego języka obcego nowożytnego inne ze względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego dla uczniów kolejnych roczników danych klas.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego składają na formularzach stanowiących załącznik nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. Przedmiotowe wnioski należy wypełnić na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjaszczecin.kuratorium.bialystok.pl Loginy i hasła do aplikacji pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół. Wypełniając wnioski, proszę zwrócić uwagę na refundację kosztów poniesionych w okresie IX-XII 2020 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wniosku, winny być zgodne ze danymi wykazanymi w przedłożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdaniu Rb-50. Nadmieniam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Wygenerowane w aplikacji wnioski (załącznik nr 4 lub załącznik nr 5), zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

Dotacja udzielana będzie na wniosek jednostki samorządu terytorialnego w terminach:

 • do 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
 • do 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
 • do 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku wyłącznie w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

Zbiorcza tabela zawierająca wskaźniki zwiększające kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów w 2021 roku oraz tabela określająca wysokość refundacji dla poszczególnych klas i rodzajów niepełnosprawności w roku szkolnym 2021/2022 do pobrania poniżej.

Załączniki

wskazniki
Data: 2021-05-05, rozmiar: 13 KB
wskazniki_refundacja
Data: 2021-05-05, rozmiar: 19 KB