12 marca 2021

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizacje zadania obejmującego:

 1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

 1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) lub doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione – 80 000 zł;
 2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji, poprawa standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Zasady składania wniosków w 2021 roku:

 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) przekazują w terminie do 15 kwietnia 2021 roku do organów prowadzących dane dotyczące szkół, które mają być objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Wzór informacji w załączeniu.
 2. Organ prowadzący weryfikuje daneprzekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności.
 3. Organ prowadzący nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu, szkół które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie. 
 4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku wnioskowania o maksymalne kwoty wsparcia finansowego minimalny wymagany wkład własny wynosi:
Zadanie Maksymalna             wysokość wsparcia finansowego  (80% kosztów zadania) Wysokość wkładu własnego dla maksymalnej kwoty dotacji (min 20% kosztów zadania) Koszt całkowity realizacji zadania
doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek 80 000 zł 20 000 zł 100 000 zł
wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków tzw. jadalni. 25 000 zł 6 250 zł 31 250 zł

 

 1. Organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wzór wniosku organu prowadzącego w załączeniu.
 2. Organy prowadzące do wniosku dołączają wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 3. W przypadku organu prowadzącego, który jest osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
 4. Kompletny wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inną/e niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

 1. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.   
 2. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym jest publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 3. Udzielenie dotacji organom prowadzącym następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki

wzor_dane_szkoly
Data: 2021-03-12, rozmiar: 34 KB
wzor_wniosek_organu_prowadzacego
Data: 2021-03-12, rozmiar: 43 KB
wzor_zalacznik_do_wniosku_organu_prowadzacego
Data: 2021-03-12, rozmiar: 41 KB