20 lipca 2023

Fundusze europejskie na rzecz edukacji przedszkolnej

Ruszył nabór wniosków konkursowych dla edukacji przedszkolnej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez:

a) działania w zakresie edukacji włączającej:

 • dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
 • zajęcia świadomościowe,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie nauczyciela wspomagającego,
 • zapewnienie asystenta wspomagającego,

b) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

c) wsparcie jakości kształcenia poprzez:

 • rozszerzenie oferty przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, wspierające rozwój kompetencji kluczowych, w tym zielonych kompetencji, a także pobudzające i rozwijające zainteresowania,
 • wsparcie metodyczne,
 • doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli m.in. w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie,
 • wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migrantów,
 • działania związane z preorientacją zawodową,
 • doposażenie placówki (dostosowane do jej potrzeb).

Kto może składać wnioski?

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać poprawny typ beneficjenta, spośród poniżej wymienionych a wskazanych w SZOP:

– Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne.

Wsparcie finansowe w ramach programu 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 85% stanowi dofinansowanie z UE, 5% z budżetu państwa.

Minimalny wkład własny wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 19  826 682,35 zł.

Nabór wniosków

Wnioski można składać od 11.07.2023 r. do 08.08.2023 r. w systemie w systemie SOWA EFS

Numer naboru: FEPZ.06.08-IP.01-001/23

Szczegółowe informacje na stronie naboru

Regulamin wyboru projektów

Prezentacje ze spotkania dot. Regulaminu

Informacje

fepz.wzp.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania należy kierować na adres: efs@wup.plefskoszalin@wup.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl