27 września 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski i upoważnienia:

 • Dodanie nowego zakresu uprawnień „upoważnianie współpracowników”
 • Umożliwienie upoważniania współpracowników przez osoby, które posiadają zakres uprawnień „upoważnianie współpracowników”

RSPO:

 • W szkołach artystycznych rejestrowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwość modyfikowania statusów publiczno-prawnych „Niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej” na „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej”
 • Możliwość rejestracji pozaszkolnej placówki specjalistycznej o statusie ewidencjonowania „Rejestrowany” przez powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, Ministerstwo Rolnictwa
 • Dodanie pola „data rejestracji” widocznego w szczegółach podmiotów

Oddziały:

 • Oddziały podstawowe – w policealnej szkole muzycznej i plastycznej możliwość rejestracji tylko jednego oddziału na danym poziomie semestru w ramach danego rodzaju semestru
 • Zmiana cyklu kształcenia dla oddziałów poniżej „0” i „0” rejestrowanych w szkołach podstawowych
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie oddziału dodatkowego „Turnus dokształcenia młodocianych pracowników”
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie oddziału dodatkowego „Kurs umiejętności zawodowych”
 • Możliwość rejestracji oddziału dodatkowego „Grupa nauczania języka mniejszości” w Szkołach specjalnych przysposabiających do pracy

Nauczyciel:

 • Zmiana opisu obowiązku „obowiązki nauczyciela wspomagającego (§ 7 roz. MEN z dnia 24.07.2015 r. – Dz.U. 2015.1113 lub § 7 roz. MEN z dnia 09.08.2017 r. – Dz.U. poz. 1578)” na „Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie”
 • Zmiana opisu stanowiska nauczyciela z „Nauczyciel wspomagający” na „Nauczyciel współorganizujący”
 • Sprawdzanie poprawności wypełniania tygodniowych wymiarów zajęć oraz obowiązków tylko w roku szkolnym 2019/2020
 • Wykształcenie – dodanie pozycji „wykształcenie średnie”
 • Wynagrodzenie – możliwość wykazania nagrody jubileuszowej po 19 latach ogólnego stażu pracy

Uczniowie:

 • Dodanie możliwości rejestracji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach policealnych
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie przypisania ucznia do oddziału dodatkowego turnus dokształcania młodocianych pracowników
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie przypisania ucznia do oddziału dodatkowego kurs umiejętności zawodowych
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie informacji o realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej wg stanu na dzień 30 września
 • Grupowa rejestracja informacji o realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej wg stanu na dzień 30 września

Dane zbiorcze:

 • Pomoc psychologiczo-pedagogiczna – od roku szkolnego 2018/2019 dodatkowo zbierana jest informacja o liczbie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – orzeczenia o braku potrzeby – od roku szkolnego 2018/2019 dodatkowo zbierana jest informacja o typach szkół w których zostały wydane orzeczenia
 • Wychowanie do życia w rodzinie – od roku szkolnego 2019/2020 dane zbierane są wg. klasy i płci

Z poważaniem,
Zespół SIO