14 lutego 2024

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Już 9 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbędzie się Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2024 organizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Jaki jest cel Przeglądu?

Przegląd przede wszystkim ma na celu popularyzację klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, ale też integrację młodzieży. Ponadto prezentuje poziom wyszkolenia młodzieży, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie. To forma rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

Zgłoszenia

Do dnia 08.03.2024 r. szkoły przesyłają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zgłoszenia przystąpienia do Przeglądu zawierające:

  • imienną listę uczestników (13 uczestników i maksymalnie jedna osoba rezerwowa) – oraz imię i nazwisko opiekuna (załącznik nr 1),
  • zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Przeglądzie (załącznik nr 2),
  • zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 3).

Zgłoszenie przystąpienia należy przesłać wyłącznie pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin dopiskiem „Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”.

Konkurencje

POKAZ MUSZTRY

  • PROGRAM DOWOLNY Konkurencja polega na wykonaniu maksymalnie 10 minutowego dowolnego pokazu opartego na zasadach musztry paradnej. Komendy podaje dowódca zespołu. Ocenie podlega układ, poprawność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne.
  • PROGRAM OBOWIĄZKOWY – Konkurencja polega na wykonaniu przez zespół zestawu zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Zestaw otrzymuje opiekun zespołu przed startem. Na przygotowanie się do występu zespół ma 5 minut. Komendy wydaje dowódca zespołu. Ocenie podlega prawidłowość wydawania i wykonania komend. Kolejność startu jest taka jak w programie dowolnym.

Zwycięzcy

Zwycięzca Przeglądu bądź odpowiednio kolejny uczestnik z listy rankingowej będzie typowany na reprezentanta województwa zachodniopomorskiego do udziału w ogólnopolskich i innych turniejach musztry klas Mundurowych w 2024 r., jeśli będzie spełniał kryteria udziału określone przez organizatorów bądź jeśli o udziale w konkursie będzie decydować wybór Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

Regulamin Musztry-2024
Data: 2024-02-15, rozmiar: 96 KB