18 września 2023

Program „Fundusz Ekologii”

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego i skierowane do jego mieszkańców.

Środki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Funduszu Ekologii

Dyrektorze, Nauczycielu, możesz:

otrzymać 8 tys. zł na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.:

  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • happeningi ekologiczne,
  • wydarzenia plenerowe,
  • koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących,
    zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych
    i promocyjnych.

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w
tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł
energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie na terenie
województwa zachodniopomorskiego i skierowane do jego mieszkańców.

Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej w roku
2023 wynosi 1.000.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 8.000,00 zł, co stanowi
100% kosztu kwalifikowanego zadania.

Skorzystaj z Funduszu Ekologii!

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 13 września 2023 r. do 30 listopada
2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym
Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2023.

Wnioski na formularzu wypełnionym według wzoru obowiązującego w Funduszu, wraz z
wymaganymi załącznikami, przyjmowane są bezpośrednio w sekretariatach Funduszu lub
należy je przesłać na adres Funduszu. Wnioski o dofinansowanie można składać w
sekretariatach Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesyłać
na adres funduszu.

Strona programu Fundusz Ekologii

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Anna Lewińska
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Tel. 91 44 27 531
Email: alewinska@kuratorium.szczecin.pl