18 września 2023

Program „Szkolny EkoOgród”

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Środki dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli na EkoOgrody

Dyrektorze, Nauczycielu, możesz:

 • wybudować lub zmodernizować oraz doposażyć całoroczny ogród edukacyjny
  w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
 • zakupić elementy konstrukcyjne ogrodów całorocznych,
 • zbudować ekologiczne info-kioski,
 • zakupić elementy małej architektury w tym: tablice informacyjne, wiaty, ławki,
  bramy wejściowe, 
 • wybudować ścieżki edukacyjne,
 • wybudować rabaty, miejsca do wysiewu nasion, ogrody przyszkolne, łąki
  kwietne,
 • stworzyć lub odnowić zieleń przyszkolną– dokonać nasadzeń roślin wraz z
  przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota
dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą
w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach
całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty
ekologiczne oraz rzeczowe dotyczące wykonania całorocznych ogrodów edukacyjnych w
przedszkolach oraz szkołach podstawowych tj. posiadających opracowany spójny, logiczny,
poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów,
dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i
doświadczeniu, oraz efektywnych ekonomicznie.

Zasięg realizacji zadań proponowanych do dofinansowania

 • minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 1 gmina z terenu
  województwa zachodniopomorskiego,
 • preferowane będą zadania/projekty dające możliwości dotarcia z przedsięwzięciem do
  jak najszerszej grupy odbiorców/społeczności lokalnych i uzyskania tym samym
  optymalnego efektu ekologicznego.

Stwórz nowoczesny szkolny EkoOgród!

Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od dnia 13 września 2023 r. do 9
października 2023 r.

Wnioski na formularzu wypełnionym według wzoru obowiązującego w Funduszu, wraz z
wymaganymi załącznikami, przyjmowane są bezpośrednio w sekretariatach Funduszu lub
należy je przesłać na adres Funduszu. Wnioski o dofinansowanie można składać w
sekretariatach Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesyłać
na jego adres.

Strona programu EkoOgród

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Anna Lewińska
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Tel. 91 44 27 531
Email: alewinska@kuratorium.szczecin.pl