22 maja 2023

Ruszył nabór w nowej edycji „Inwestycji w oświacie”

Od 18 maja do 15 czerwca można składać wnioski w programie „Inwestycje w oświacie”. W tej edycji dofinansowanie mogą otrzymać zarówno szkoły samorządowe, jak i niesamorządowe na wsparcie trwających inwestycji.

Środki na realizację

Całkowity budżet programu w latach 2023-2024 to 95 000 000 zł.

Planowane środki na realizację programu dla samorządowych jednostek systemu oświaty:

2023 r. – 30 000 0000 zł,

2024 r. –35 000 000 zł.

Planowane środki na realizację programu: dla niesamorządowych jednostek systemu oświaty:

2023 r. – 15 000 000 zł,

2024 r. –15 000 000 zł.

Cele programu

Celem programu jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego.
  • podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W ramach programu będą udzielane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

Szczegółowe informacje

Komunikaty Ministra Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-18-maja-2023-r-o-ustanowieniu-programu-inwestycyjnego-pod-nazwa-inwestycje-w-oswiacie–wsparcie-trwajacych-inwestycji-realizowanych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-prowadzace-jednostki-systemu-oswiaty

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-18-maja-2023-r-o-ustanowieniu-programu-inwestycyjnego-pod-nazwa-inwestycje-w-oswiacie

Nabór wniosków

Termin naboru wniosków: od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Formularz wniosku i instrukcja wypełnienia wniosku:

https://inwestycjewoswiacie.mein.gov.pl/login

Wygenerowany i podpisany wniosek składa się:

  • w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra;
  • w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwanego dalej „MEiN”.

Informacje

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: programinfrastruktura@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 347 43 47  lub  (22) 347 43 50.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl