8 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, które przekazujemy w załączniku.

Ważne!

Przypominamy, że zadaniem całego systemu oświaty jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu, w szkole i placówkach oświatowych,
  • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o  bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych,
  • kształtowanie na każdym etapie edukacyjnym właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych.

Zakrywanie ust i nosa

Gminy obowiązkowo zapewniają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom opiekę i bezpłatny dowóz, który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego. W tym przypadku należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z tych przepisów wynika, że nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Załączniki