8 października 2021

Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Zachęcamy Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby zgłaszać szkoły do udziału w programie profilaktycznym Ministerstwa Zdrowia, którego celami są:

  • wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów,
  • wzrost wiedzy w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby,
  • wczesna identyfikacja próchnicy poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego.

Realizacja programu

Realizacja programu profilaktycznego polega na prowadzeniu działań edukacyjnych (opracowaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu strony internetowej oraz przygotowaniu scenariuszy i przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz na realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności skierowane jest do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej, działania mogą być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe.

Grupa docelowa

Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy. To również tej grupie proponowane są badania w pierwszej kolejności. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów, możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

Pozostałe informacje

Na terenie województwa zachodniopomorskiego projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dane kontaktowe: stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl).

Projekty są realizowane w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Projekty realizowane są w województwach: mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

Wszystkie dane dotyczące konkursu oraz programu profilaktyki próchnicy znajdują się na stronie internetowej.