25 czerwca 2019

Oświadczenie lustracyjne

Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity z 2019 r. poz. 430 z późn.zm.) osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane są złożyć oświadczenie, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwane „oświadczeniem lustracyjnym”.

Powyższy obowiązek obejmuje osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Oświadczenie lustracyjne składa się jednorazowo w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej (art. 7 ust. 2, zał. 1a do ww. ustawy). W przypadku kolejnego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej,
z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia, należy – organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia – złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (art. 7 ust. 3a, zał. 2a do ww. ustawy).

Zgodnie z art. 4 pkt 45 ww. ustawy do osób pełniących funkcje publiczne zaliczono dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych.

Organem właściwym do przedłożenia, przez dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego, oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty (art. 8 pkt 42
ww. ustawy).

W związku z tym wymagany dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oświadczenie lustracyjne” w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie lub przesłać pocztą na adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. W przypadku błędnie wypełnionego dokumentu, dana osoba zostanie poinformowana o uchybieniach i konieczności ponownego jego złożenia.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ww. ustawy oświadczenia lustracyjne/informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przekazywane są do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informacji w sprawie oświadczeń lustracyjnych/informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego udzielają pracownicy Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli tut. Kuratorium:

  • starszy specjalista Krystyna Sawa-Stankiewicz, tel. 91 4427516,

  • specjalista Krystyna Gziut, tel. 91 4427515.

Załączniki

Oświadczenie lustracyjne
Data: 2020-01-16, rozmiar: 16 KB
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Data: 2020-01-16, rozmiar: 15 KB
Dz_U_2019_poz_430
Data: 2019-06-25, rozmiar: 184 KB