19 maja 2018

NIEAKTUALNE: Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz.U.2018.655).

Wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Ponadto w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2018 roku obowiązują dwa rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych, tj.

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018r. i 2019 r. (Dz.U.2018.615),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611).

Zbiorcza tabela zawierająca wskaźniki zwiększające kwoty dotacji oraz kwoty podlegające refundacji dla poszczególnych klas i rodzajów niepełnosprawności w roku szkolnym 2018/2019 jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe/Wyposażenie szkół w podręczniki.

Jednocześnie informuję, że również w roku 2018 wnioski o udzielenie dotacji wypełniane będą na platformie online, dostępnej pod adresem: www.dotacja.kuratorium.szczecin.pl. Loginy i hasła do aplikacji pozostają bez zmian. W aplikacji należy wprowadzić wnioski jednostkowe poszczególnych szkół w zakresie prognozowanej liczby uczniów (załącznik 1 lub załącznik nr 2). Kwoty dotacji zostaną automatycznie przeliczone w aplikacji. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, zostaną wygenerowane na platformie online, po wprowadzeniu wniosków jednostkowych szkół. Proszę zwrócić uwagę na refundację dotyczącą wydatków poniesionych w okresie IX-XII 2017 roku, gdyż kwoty refundacji wykazane we wnioski muszą być zgodne ze sprawozdaniem Rb-50, złożonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nadmieniam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom. Instrukcja obsługi aplikacji dostępna jest do pobrania na stronie logowania do aplikacji.

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie do aplikacji stosownych danych, wydrukowanie oraz przesłanie w aplikacji wygenerowanych załączników nr 4 i nr 5. Wydrukowane wnioski, podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy niezwłocznie przekazać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przypominam, że zgodnie z ww. rozporządzeniem od 2018 roku ulegają zmianie terminy uruchamiania przedmiotowej dotacji. Dotacja udzielana będzie na wniosek (decyduje data wpływu wniosku podpisanego przez osobę reprezentująca urząd do Kuratorium Oświaty w Szczecinie) w terminach:

  • do 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
  • do 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
  • do 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.

Ponadto, zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia i 31 sierpnia. Bowiem w myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie zmianie uległy zasady wydatkowania 1% kosztów obsługi zadania. Obecnie koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej (dotychczas koszty obsługę zadania wynosiły 1% wykorzystanej kwoty dotacji).

Przypominam, że w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw poz. 767, od roku 2018 obowiązuje nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, tj. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W powyższym rozdziale należy klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, w tym również podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

Załączniki

Refundacja wskazniki
Data: 2018-05-19, rozmiar: 17 KB
Wskazniki
Data: 2018-05-19, rozmiar: 18 KB