15 marca 2019

Nabór wniosków w 2019 roku – “Aktywna tablica”

W związku z realizacją przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadań w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na terenie województwa zachodniopomorskiego, uprzejmie informuję o kolejnej edycji Programu.

Głównym celem Programu, który będzie realizowany w latach 2017-2019, jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, określonych w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” (Dz.U.2017.1401) udzielane jest na wniosek organu prowadzącego, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się: 

 • wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Zasady składania wniosków w 2019 roku:

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie do 15 kwietnia 2019r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
 2. Warunek posiadania dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s uważa się za spełniony, także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 3. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.
 4. Do złożenia wniosku uprawnione są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, tj.:
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne.
 1. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 w terminie do 30 kwietnia 2019r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie). Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie oraz oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie.
 2. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 3. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:
 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”,
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”.
 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.

Nieuzyskanie w poprzednim roku wsparcia finansowego uprawnia organ prowadzący do ponownego złożenia wniosku.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do pobrania:

 1. Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie – „Aktywna tablica”;
 2. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego – „Aktywna tablica”;
 3. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie.

 

 

Załączniki