1 czerwca 2023

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, 
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, uprzejmie proszę Państwa o zgłoszenie kandydatów z różnych typów szkół i placówek, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze ich członków.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984).

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż  członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

  1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1;
  3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
  6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych mogą zgłaszać:

  1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
  2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
  3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej, na załączonych wnioskach, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w terminie do dnia  23 czerwca 2023 r.

Załączniki

Zalacznik 1 Wniosek o powołanie na członka
Data: 2023-06-01, rozmiar: 13 KB
Zalacznik 2 Oswiadczenie kandydata
Data: 2023-06-01, rozmiar: 12 KB
Załącznik 3 Klauzula informacyjna
Data: 2023-06-01, rozmiar: 23 KB