29 maja 2019

NIEAKTUALNE: Komunikat o naborze kandydatów do komisji dyscyplinarnej

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, 
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, uprzejmie proszę Państwa o zgłoszenie kandydatów z różnych typów szkół i placówek, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze ich członków.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), natomiast tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741).

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż  członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

 • który posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1;
 • który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 • wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • który posiada nieposzlakowaną opinię.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych mogą zgłaszać:

 • rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
 • organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
 • organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni.

Nie można pełnić obowiązków członka komisji dłużej niż przez dwie pełne następujące po sobie kadencje.

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej, na załączonych wnioskach, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w terminie do dnia  21 czerwca 2019 r. 

W załączeniu:

 1. Wniosek o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
 2. Oświadczenie kandydata.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Zalacznik_1_Wniosek
Data: 2019-05-29, rozmiar: 14 KB
Zalacznik_2_Oswiadczenie_kandydata
Data: 2019-05-29, rozmiar: 14 KB
Zalacznik_3_Klauzula_informacyjna
Data: 2019-05-29, rozmiar: 17 KB