17 czerwca 2022

NIEAKTUALNE: ZMIANA – procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół dla młodzieży
w województwie zachodniopomorskim

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j.), ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018.2245) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U.2005.106.890), uprzejmie prosimy o wnikliwość podczas przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Poniżej przypominamy terminy i procedury typowania kandydatów.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 4. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty:
  • odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum będącego absolwentem dotychczasowego gimnazjum;
  • odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.
 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.
  W związku z powyższym:
  • kandydatów do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – każda jednostka organizacyjna – po jednym kandydacie z każdej szkoły);
  • kandydat w roku szkolnym 2022/2023, na który będzie przyznane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły;  
  • kandydatami mogą być uczniowie szkół publicznych i  niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży;
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który spełnia przynajmniej jeden z podanych warunków tzn.:
   • będąc już uczniem szkoły otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;
   • uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Przez pojęcie „dziedzina wiedzy” należy rozumieć dziedzinę wiedzy będącą przedmiotem nauczanym w danej szkole, a „co najmniej dobrymi” są wyniki określone w skali ocen klasyfikacyjnych oceną „dobry”
    lub wyższą.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

  • kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typują samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone, komisje,
  • samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone, komisje, przedstawiają radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 24 czerwca br.
  • rada  szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata/kandydatów (w zespole szkół
   po kandydacie/kandydatach z każdej szkoły) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • dyrektor szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca , przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek
   o przyznanie stypendium.

Z powiatów: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, miasto Szczecina i Świnoujścia załączniki nr 1 oraz nr 3 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Z powiatów: białogardzki, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, miasto i powiat koszaliński załączniki nr 1 oraz nr 3 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie
ul. Gen. Andersa 34
75-626 Koszalin

Z powiatów: drawski i wałecki załączniki nr 1 i nr 3 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Oddział zamiejscowy w Wałczu Delegatura w Koszalinie
ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – przy użyciu komputera – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów przy wystawianiu dyplomów.

Przypominamy Państwu o konieczności poinformowania Kuratorium Oświaty
w Szczecinie również o sytuacji niewytypowania kandydata/kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Należy sytuację taką wyszczególnić w ww. załączniku nr 3 wraz z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata/kandydatów.

Przypominamy również, że szkoły prowadzące tylko ostatnie klasy (wygasające) nie mogą zgłaszać kandydatów (sytuację taką należy wyszczególnić w ww. załączniku nr 3).

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, podobnie jak wszystkie świadczenia o charakterze motywacyjnym, jest przyznawane uznaniowo.

Kryteria typowanego przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90i ww. ustawy, który brzmi:

 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Pojęcie „szkoły dla młodzieży” oznacza, iż chodzi o wszystkie typy szkół dla młodzieży. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2021/2022 ukończyli szkołę.

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:

 • rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • wniosek należy składać w termie:
  • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
  • do 10 lipca br. – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 • wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) wraz z dokumentacją w formie papierowej, a także wniosek w wersji elektronicznej (plik WORD) wraz z dokumentacją należy przesłać odpowiednio:
  • z powiatów: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, miasto Szczecin i Świnoujście do:
   Kuratorium Oświaty w Szczecinie
   ul. Wały Chrobrego 4
   70-502 Szczecin
   e-mail: bmyslowski@kuratorium.szczecin.pl
  • z powiatów: białogardzki, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, miasto
   i powiat koszaliński do:
   Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie
   ul. Gen. Andersa 34
   75-626 Koszalin
   e-mail: mszwarc@kuratorium.szczecin.pl
  • z powiatów: drawski, wałecki do:
   Oddział zamiejscowy w Wałczu Delegatura w Koszalinie
   ul. Bydgoska 50
   78-600 Wałcz
   e-mail: kkozar@kuratorium.szczecin.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym tj. 2021/2022 (od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen,
 • wyciąg z uchwały Rady Pedagogicznej,
 • podpisaną przez kandydata/opiekuna prawnego klauzulę informacyjną.

Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych będą usuwane.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierających wzmiankę o kandydatach biorących udział w  olimpiadach / konkursach / zawodach sportowych, których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej koordynują:

 • w Kuratorium Oświaty w Szczecinie:  Bartosz Mysłowski, tel. (91) 442 75 51
 • w Delegaturze w Koszalinie: Malwina Szwarc, tel. (94) 342 84 49
 • w Oddziale zamiejscowym Delegatury w Koszalinie z siedzibą w Wałczu: Karolina Kozar, tel. 789 441 298.

Załączniki

Zalacznik_1_wniosek_stypendium_PRM_2022
Data: 2022-07-04, rozmiar: 39 KB
Zalacznik_3_lista_kandydatow_PRM_2022
Data: 2022-07-04, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Data: 2022-06-17, rozmiar: 15 KB