11 września 2023

KONKURS EKOLOGICZNY PLASTYCZNY I WIEDZY o ochronie gatunkowej fauny i flory

KONKURS EKOLOGICZNY PLASTYCZNY I WIEDZY o ochronie gatunkowej fauny i flory, organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie. Partnerem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie a całość wydarzenia objął patronatem Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska

Cele konkursu

Pogłębienie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska. Zapoznanie się z gatunkami fauny i flory chronionej oraz formami ochrony przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Rozwijanie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy i zasięg konkursu

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs wiedzy natomiast dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kamieńskiego.

Kategorie konkursu

– uczniowie klas I-III SP; – plastyczny

– uczniowie klas IV-VI SP – plastyczny i wiedzy

– uczniowie klas VII-VIII SP – plastyczny i wiedzy

– uczniowie szkół ponadpodstawowych – plastyczny i wiedzy

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i centralnym:

Etap szkolny: za jego przeprowadzenie odpowiedzialni są nauczyciele uczący w uczestniczących w projekcie szkołach.

Informujemy, że z każdej szkoły do etapu centralnego kwalifikują się tylko trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej; każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę.

Kontakt

W razie wątpliwości należy kontaktować się z organizatorami (koordynator konkursu tel. 609 066 292).

Etap międzyszkolny – wojewódzki – prace plastyczne zeskanowane w dobrej jakości (format jpg lub pdf) wraz z kartą zgłoszeniową (prace wraz z dokumentami wysyłamy jednym mailem) należy przesłać do 25 września 2023 r. na adres poczty elektronicznej: ekologiawolin@gmail.com, prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.

Etap powiatowy – protokół z konkursu wiedzy również przesyłamy na powyższy adres do 27 września.

Komisja w składzie ustalonym przez organizatora ocenia przesłane prace. Ogłoszenie wyników 29 września 2023 r. podczas gali finałowej konkursu.

Formy konkursu

Uczniowie wykonują pracę plastyczną obrazującą gatunki chronione fauny i flory. Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką płaską, w formacie A4 (np. rysunek, malarstwo, kolaż, projekt graficzny, techniki mieszane itp.).

Uczniowie biorą udział w konkursie wiedzy o gatunkach chronionych fauny i flory. Nauczyciele do 27 września do organizatorów przesyłają wyniki testów szkolnych. 29 września wyłonieni uczniowie w eliminacjach szkolnych piszą test w szkole w Wolinie. Jury powołane przez organizatora sprawdzi prace i ogłosi wyniki podczas gali finałowej.

Prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.

Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody książkowe, a dla opiekunów podziękowania.

Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)  Wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego dotyczy danych umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, państwo) oraz w celu  sprawozdawczości. Przesłanie pracy do organizatorów wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z dobrowolnością podania danych oraz wiedzą o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nadesłanie pracy wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie zgłoszenia i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich, oraz była nienagradzana i niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie organizatorom Konkursu praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przesłanej pracy.

Nadesłanie pracy wraz z kartą zgłoszeniową jest wyrażeniem akceptacji powyższego regulaminu.

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2023-09-11, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 2
Data: 2023-09-11, rozmiar: 13 KB