23 stycznia 2023

V Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych

Organizatorem Vtego Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrektorem Ośrodka Teatralnego „KANA” we współpracy z Zachodniopomorską Ofensywą Teatralną.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych objętych realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach” oraz nierealizujących w/w programu, a także
wychowanków ośrodków szkolnowychowawczych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w wieku 1215 lat.

Cel Przeglądu

Celem Przeglądu jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca.

Terminy

Zadanie konkursowe polega na nagraniu występu scenicznego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, a następnie przesłaniu go drogą pocztową lub przekazaniu osobiście wraz z wypełnionymi formularzami do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, w terminie do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

  • Etap powiatowy do 31 maja 2023 r.
  • Etap wojewódzki do 16 czerwca 2023 r.
  • Gala finałowa do 31 października 2023 r.

Regulamin

Regulamin V-tego Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych