13 września 2023

„Lekcje z twórcą ludowym” – nowy program Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Zapraszamy do udziału w programie „Lekcje z Twórcą Ludowym”. To propozycja skierowana do szkół z obszarów wiejskich oraz polskich twórców ludowych – mistrzów wyróżniających się dorobkiem artystycznym i chcących dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Głównym zadaniem programu jest pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji. Ważnym celem inicjatywy jest także zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej kultywowanej przez twórców ludowych z terenu całej Polski, wszystkich regionów i grup etnograficznych oraz kulturowych, możliwie wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych. Program zakłada przywrócenie zarówno twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji należytego miejsca w polskiej kulturze narodowej i w polskim systemie wartości.

Najważniejsze cele przedsięwzięcia:

  • wzrost zaangażowania placówek oświatowych na obszarach wiejskich, twórców ludowych, nauczycieli i uczniów w proces międzypokoleniowego przekazu tradycji wewnątrz wspólnoty lokalnej,
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie wartości kultury lokalnej, tradycji i twórczości ludowej przez działania upowszechniające wiedzę na ich temat,
  • wzmocnienie wiodącej roli twórcy ludowego w przekazie tradycyjnej wiedzy i umiejętności wewnątrz własnej społeczności lokalnej,
  • wzmocnienie procesu międzypokoleniowego przekazu tradycji wewnątrz wspólnoty lokalnej,
  • wzmocnienie przekazu bezpośredniego tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych,
  • wzmocnienie i ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem,
  • stworzenie warunków do zapewnienia ciągłości tradycyjnej twórczości ludowej w środowisku lokalnym,
  • wzrost świadomości i wiedzy młodego pokolenia na temat wartości kultury tradycyjnej,
  • zwiększenie poczucia dumy młodego pokolenia z własnego lokalnego dziedzictwa kultury tradycyjnej.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich.

Budżet Programu NIKiDW „Lekcje z Twórcą Ludowym” edycji 2023 wynosi 50 000 zł

W ramach danej edycji Programu twórca ludowy może uzyskać dofinansowanie w postaci

honorarium w kwocie max. 2 500,00 zł brutto. Wnioskowana przez szkołę kwota na honoraria dlatwórców ludowych w sumie nie może przekroczyć 5 000,00 zł brutto

Zadaniem uczestników będzie realizacja zajęć lekcyjnych z udziałem twórcy ludowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Czas realizacji projektów: listopad 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń

do programu mija 24 września 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach programu zostaną wybrane do 24 października 2023 r. Ich lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora.

Zachęcamy do udziału!

Strona programu

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email:  amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl