5 września 2023

„Lekcje o finansach” – dofinansowanie lekcji i wycieczek szkolnych

Minister Finansów, będący dysponentem środków Funduszu Edukacji Finansowej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach”.

Cel programu

Celami Programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

Przedmiotem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej.

O środki na dofinansowanie zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, prowadzące działalność w zakresie edukacji, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki.

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać na jeden wniosek wynosi:

  • 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub
  • 20 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki dwudniowej.

Wysokość środków finansowych do przyznania w ramach Programu wynosi 3.000 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 sierpnia do 20 września 2023 r.

Złożenie wniosku dokonuje się za pomocą Systemu Obsługi Dofinansowań

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami załączonymi na stronie organizatora.

Informacja o programie

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów :

  1. Piotrem Włuskiem, e-mail: piotr.wlusek@mf.gov.pl, tel.: 538-504-763,
  2. Sylwią Sobieszek, e-mail: sylwia.sobieszek@mf.gov.pl, tel.: 538-507-007,
  3. Mateuszem Szymańskim, e-mail: mateusz.szymanski3@mf.gov.pl, tel. 734-118-043,
  4. Darią Sadowską, e-mail: daria.sadowska2@mf.gov.pl, tel.: 532-541-080.