8 kwietnia 2021

Konkurs grantowy w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania ukierunkowane są na stworzenie systemu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, którego nadrzędnym celem będzie podniesienie jakości edukacji włączającej.

Grafika z napisem: Konkurs grantowy w ramach projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" - spotkania informacyjne

Do udziału w konkursie, a tym samym do aplikowania o przyznanie środków finansowych na powołanie SCWEW, zaproszone są organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne lub placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW), Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS), Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW).

Szczegółowe informacje

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie ORE pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2021/03/konkurs-grantowy-informacja. Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej witkac.pl/Account/Login

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

W celu zapoznania z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW dla potencjalnych Grantobiorców odbędą się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane w formie on-line:

  • 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − spotkanie będzie poświęcone omówieniu zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej;
  • 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 −  spotkanie będzie poświęcone wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego  do składania wniosków grantowych.

Na obydwa spotkania obowiązuje rejestracja elektroniczna. Szczegółowe informacje zamieszczono pod adresem: https://tiny.pl/r2pbf