31 października 2022

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dla dyrektorów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, w których w 2023 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023.

Ze względu na otrzymywane przez CKE i OKE niepokojące informacje o brakach informacji o egzaminie maturalnym, do którego będą przystępować uczniowie w 2023 r. informujemy, że takie są dostępne od marca 2021 r. (Informatory o egzaminie maturalnym).

Od stycznia 2022 r. CKE regularnie publikuje materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące egzaminu w Formule 2023, w marcu 2022 r. opublikowane zostały arkusze pokazowe, we wrześniu 2022 r. udostępnione zostały materiały do przeprowadzenia pierwszego egzaminu próbnego, w grudniu 2022 r. udostępnione zostaną materiały do przeprowadzenia drugiej diagnozy, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą spotkania z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie kraju. Dodatkowo pracownicy okręgowych komisji egzaminacyjnych brali udział w Salonach Maturzystów organizowanych przez wydawnictwo Perspektywy we wrześniu 2022 r., a CKE od lutego do kwietnia br. prowadziła szkolenia dla wszystkich wydawców podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych oraz prowadziła i nadal prowadzi szkolenia i spotkania dotyczące egzaminu z języka polskiego dla ekspertów oraz doradców w ośrodkach i centrach doskonalenia nauczycieli, wizytatorów kuratoriów oraz przewodniczących zespołów egzaminatorów.

Zakres podjętych działań oraz łatwa dostępność informacji zapewni jej rozpropagowanie wśród wszystkich przyszłorocznych maturzystów. Stosowne informacje były i są na bieżąco przekazywane przez dra Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dyrektorów wszystkich szkół w Polsce za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Jeśli wiadomości o egzaminie w Formule 2023 nie dotarły do jakiejś części maturzystów lub dotarły do nich w formie szczątkowej, nieaktualnej lub po prostu niewłaściwej to poniżej znajdują się linki do najważniejszych informacji o:

 1. materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE  (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/ ), w tym:
 • informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 • komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
 • przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 • arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
 • materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
  • zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
  • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
  • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 • materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
  • elementy analizy statystycznej w biologii
  • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.
  • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
  • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).
 1. propozycjach zamieszczenia na stronie internetowej danej szkoły linku do ww. materiałów lub linków do stron internetowych CKE i oke, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego ( https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ )
 2. ciążących na dyrektorze szkoły obowiązku (art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.]) przekazania uczniom danej szkoły wszelkich informacji dotyczących egzaminu maturalnego, w tym wszelkich zmian prawnych dotyczących tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone. Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca te zagadnienia (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf)
 3. prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz zachęcenia dyrektorów do dołożenia wszelkich starań, aby nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, będący egzaminatorami, wzięli udział w doszkoleniach dotyczących egzaminu w Formule 2023. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauczycieli języka polskiego, którzy będą w szkole przeprowadzać część ustną egzaminu z tego przedmiotu, która uległa znaczącym modyfikacjom względem formuły obowiązującej od 2015 r. Uczestnictwo w doszkoleniu jest również istotne w kontekście przygotowania uczniów do części pisemnej egzaminu. Udział nauczyciela-egzaminatora w doszkoleniu będzie dawał dyrektorowi szkoły gwarancję, że nauczyciel posiada aktualną wiedzę w zakresie zasad oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów.