18 lipca 2023

Kolejne laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy, a nauczyciele dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Celem programu jest unowocześnienie procesu dydaktycznego w polskich szkołach, a zakup komputerów jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Laptopy dla uczniów

Uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej zostaną wyposażenie w laptopy. Zakupu będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców. Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września.

Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Bony dla nauczycieli

Ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. W przypadku zakupu droższego laptopa, trzeba będzie dołożyć brakującą kwotę ze środków własnych.

Nauczyciel będzie mógł otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat. Sprzęt będzie objęty okresem trwałości. Oznacza to, że przez trzy lata od zakupu nie będzie można go sprzedać. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę.

Wsparcie finansowe będą mogli otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. Chodzi o osoby pracujące w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Szczegółowe określenie grup, którym będzie przysługiwać świadczenie, określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa wskazuje jednocześnie, że prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku: pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni, jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Więcej informacji:

Informacja nt. Programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl