15 stycznia 2021

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – II tura rekrutacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących w min. 90 szkołach podstawowych. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne).

Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności.

Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Termin rozpoczęcia II tury rekrutacji do projektu: 25 stycznia 2021 roku – 02 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w przesłanej w załączniku broszurze informacyjnej.

 

Załączniki

Broszura informacyjna
Data: 2021-01-15, rozmiar: 215 KB