28 września 2018

Wydawanie apostille i uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), dalej zwanej Konwencją haską.

Wykaz państw-stron Konwencji haskiej.

Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Zachodniopomorski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Dokumenty przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu. Wymagane jest również złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony, oraz ewentualnie upoważnienia (w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba). Jeśli dokument ma zostać uwierzytelniony (a nie opatrzony klauzulą apostille), konieczne jest ponadto załączenie dowodu wpłaty dokonanej zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.

Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum). Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939). w związku z cz. II ust. 5 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 64 1010 1599 0035 3522 3100 0000 (BIC NBPLPLPW, IBAN “PL” przed kodem).

Załączniki

Wniosek o wydanie apostille
Data: 2018-09-28, rozmiar: 27 KB
Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia
Data: 2018-09-28, rozmiar: 26 KB