11 lutego 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli

Od dnia 7 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029).

Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r., zgodnie z art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).